Onvif Device Manager – phần mềm dò cổng onvif camera ip

ONVIF Device Manager là một ứng dụng khách video mạng (NVC) để quản lý thiết bị truyền video mạng (NVT), lưu trữ video mạng (NVS) và thiết bị phân tích video mạng (NVA). Triển khai các dịch vụ Khám phá, Thiết bị, Phương tiện, Hình ảnh, Phân tích, Sự kiện và PTZ. Được viết bằng C # và sử dụng ffmpeg để giải mã phương tiện.

 

Link tải: https://sourceforge.net/projects/onvifdm/files/

Thẻ:,

Gọi Nhanh